REALEX International, spol. s. r. o.
KOMPLETNÍ VYBAVENÍ OBCHODŮ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
 
 
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ REALEX
 
 


 

 
 
REALEX International , spol. s r.o. zprostředkuje svým zákazníkům možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí, a to, odběrem zboží od firmy REALEX International ZPS, s.r.o. která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
 
Praktické vysvětlení zákona:
Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1) s platností od 1. 1. 2005 je stanoveno, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
 
Jak tento zákon splnit:
  • - Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4 %).
  • - Odvodem do státního rozpočtu
- výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.
  • - Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou   osobami se zdravotním postižením
- do plnění povinného podílu je možno započítat odebrání výrobků nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce . Celková částka za odebrané výrobky nebo služby, částka bez DPH se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.
 
Do plnění povinného podílu je možno započítat maximálně jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb.).
 
Jak se vypočítá náhradní plnění?
Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku: cca 27 000,- Kč
Pokud organizaci chybí jedna osoba ze ZP musí za ní do státního odvést 2,5 násobek:
 
2,5 x 27 000 = 67 500,- Kč
 
Odvod za 2 chybějící osoby pak činí: 2 x 67 500 = 135 000,- Kč atd.
 
Konkrétní příklad
Firma REALEX International ZPS, s.r.o. zaměstnává 25 osob se ZP.
Firma REALEX International ZPS, s.r.o. zrealizuje s odběratelem obrat (bez DPH) 1 000 000,- Kč. Pro zjištění počtu osob, které lze započítat do náhradního plnění se tento obrat (bez DPH) vydělí 7-mi násobkem průměrné mzdy.
 
7 x 27 000 = 189 000
pak
1 000 000 : 189 000 = 5,29
 
Výsledek pak značí kolik osob můžeme započítat do náhradního plnění.
Pokud je toto číslo větší než počet zaměstnanců u firmy REALEX International ZPS, s.r.o., pak lze započíst pouze počet zaměstnanců u firmy REALEX International ZPS, s.r.o. (tedy 25) a ne více! Toto je zásadní rozdíl proti roku 2004, kdy ještě nebyl rozhodující počet zaměstnanců, ale pouze realizovaný obrat!
 
 

Evidence náhradního plnění platného od 1. 10. 2017

 

 

Evidence náhradního plnění z pohledu odběratele

 

 

V souvislosti se zavedením evidence náhradního plnění dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. Odběratelé tedy, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci. 

 

Po vložení údajů o odebraném zboží, službě nebo zadané zakázce ze strany dodavatele obdrží odběratel automaticky generovaný potvrzovací e-mail, na kterém potvrdí dodavatelem evidované údaje nebo je vrátí dodavateli k opravě, a to následovně. V e-mailu je odkaz, po jehož rozkliknutí se odběrateli zobrazí stránka, kde je odběrateli sděleno jakým dodavatelem byl doklad do evidence vložen, v jaké částce, číslo dokladu, datum dodání a datum zaplacení. Odběratel po kontrole údajů klikne na tlačítko „doklad je v pořádku/vrátit k opravě/odmítnout“. Do náhradního plnění lze započítat pouze dodávky, které odběratel potvrdí (tj. klikne na „doklad je v pořádku“). Po provedení ověření dokladu již není stránka přístupná. 

 

U zboží, služeb nebo zakázek, kde je datum dodání do 30. 9. 2017 nebude potvrzovací e-mail odběratelům zasílán.

 

Zaevidování odebraného zboží, služby nebo zadané zakázky do evidence náhradního plnění ze strany dodavatele nezaručuje odběrateli, že byla taková dodávka dodána v režimu náhradního plnění. V případě náhradního plnění je odpovědností odběratele, aby byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek realizován v souladu s podmínkami, které pro to zákon o zaměstnanosti stanoví. Pro předcházení případných sporů v této oblasti je odběratelům doporučováno, aby stanovili odpovědnost za poskytování správných údajů, na jejichž základě je vypočítáno plnění povinného podílu, dodavateli prostřednictvím smluvního ujednání, a to včetně sankcí. Nicméně tím, že zákon o zaměstnanosti nově ukládá dodavateli povinnost vložit do evidence údaje o poskytnutém plnění do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení, získává odběratel průběžnou informaci o tom, zda byl či nebyl dodavatelem zahrnut do režimu náhradního plnění.  

 

 

Evidence náhradního plnění z pohledu dodavatele

 

 

Od 1. 10. 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která stanovuje, že dodavatel, tj. zaměstnavatel více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).  
 
Dodavatel bude do evidence zadávat následující údaje: -  průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, -  průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením, - identifikační údaje dodavatele a odběratele,  - cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší než hodnota na faktuře pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky) -  datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,  - číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,  - datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek. 
 
Bližší informace o nové právní úpravě a o důvodech jejího zavedení naleznete nahttps://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/novela2017.pdf 
 
Evidence náhradního plnění vedená podle ustanovení § 84 zákona o zaměstnanosti bude k dispozici od 3. 10. 2017 nahttps://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/enp 

 
 

 
kontakt:
REALEX International, spol. s.r.o.
Kundratka 
2486/17b
180 00, Praha 8
ČESKÁ REPUBLIKA
 
Tel.: +420 266 313 775
e-mail: obchod@realex.cz
Weby: